Acyutam Keshavam Rama

Acyutam Keshavam Rama

Lakshmi Narayanam

Lakshmi-Narayanam Devam,

vandeham kamadam Prabhum;

lilaya vitatam vishvam,

yena tasmai namo namah.

Mangalam Bhagavan Vishnur

Mangalam Bhagavan Vishnur,

mangalam Garuraddhvajah;

mangalam Pundarikaksho,

mangalayatano Harih.

Shantakaram bhujaga shayanam

Shantakaram bhujaga-shayanam,

padmanabham Suresham,

vishvadharam gagana-sadrisham,

meghavarnam shubhangam; L

akshmikantam kamala-nayanam,

yogibhir dhyanagamyam,

vande Vishnum bhavabhayaharam,

sarvalokaikanatham.