Aum Asato Ma Mantra

Aum Asato Ma Mantra

Aum asato ma

Aum asato ma sad gamaya,

tamaso ma jyotir gamaya,

mrityor ma amritam gamaya.


Aum asato ma

Aum asato ma sad gamaya,

tamaso ma jyotir gamaya,

mrityor ma amritam gamaya.


Aum karam vindu

Aumkaram vindusanyuktam,

nityam dhyayanti yoginah;

kamadam mokshadam chaiva,

Onkaraya namo namah.


Aum shakti

Aum shakti, Aum shakti, Aum shakti, pahi mam;

Brahma shakti, Vishnu shakti, Shiva shakti, raksha mam.

 Aum Tat Sat, Aum Tat Sat, Aum Tat Sat, Aum; Aum shanti,

Aum shanti, Aum shanti, Aum.


Guru Brahma

Gurur Brahma, gurur Vishur,

gurur devo Maheshvarah;

gurur sakshat Parabrahma,

tasmai Shri Gurave namah.


Tvam eva mata

Tvam eva mata ca pita tvam eva,

tvam eva bandhush ca sakha tvam eva;

tvam eva vidya dravinam tvam eva,

tvam eva sarvam mama Deva Deva.