Aum Namah Shivaya Mantra

Aum Namah Shivaya Mantra

Aum namah Shivaya

Aum namah Shivaya, Aum namah Shivaya, Aum namah Shivaya, Aum namah Shivaya.Kapala dharinam devam

Kapala-dharinam Devam,

varadabhaya-hastakam,

Umayasahitam Shambhum,

dhyayet Someshvaram sada.

Karpuragauram

Karpuragauram karunavataram,

sansarasaram bhujagendraharam sada vasantam hridayaravinde,

Bhavam Bhavani-sahitam namani.

Namah sharvaya shantaya

Namah Sharvaya Shantaya,

Shambhave Shambhave namah,

Vidyeshvara,

namas tubhyam,

Bhuteshvara, namostu te.