De Vedische Literatuur

De Vedische Literatuur

ImageOnder de benaming Veda (kennis par excellence) wordt verstaan een systematisch cluster van teksten gecentreerd rond een eerste collectie van geopenbaarde verzen (Shruti=het gehoorde). Deze verzen zijn door geinspireerde wijzen (Rishi=ziener) ontvangen.
A. De Vedische Shruti (openbaring) bestaat uit de volgende collecties:
1. Samhitâ of collecties van hymnen, rituele formulae (echte Shruti).
2. Brâhmana of exegetische teksten als commentaar op de Samhitâ's.
3. Aranyaka of teksten uit het woud, mystieker van aard.
4. Upanishad of esoterische teksten. (ook: Vedânta=einde van de Veda) B. De Vedische Smr.ti (overlevering) bestaat hieruit:

1. KalpaSûtra of aforismen die Vedische rituelen verklaren.

2. Vedânga of supplementaire teksten, met name taalkundig van aard.

 

II. De Post-Vedische literatuur:

A. De Itihâsa's

1. Râmâyana, het verhaal van Râma van de Ikshvâku-dynastie.

2. Mahâbhârata, het verhaal van de Pândava's uit de Kuru-dynastie.

3. Purâna, over het ontstaan van de wereld en beroemde personen.

B. De Shâstra's

1. Dharma Shâstra, over morele gedragscodes.

2. Darshana Shâstra, over filosofische concepten.

3. Upânga of additionele teksten, met name maatschappelijk van aard.

C. De Kâvya's of poetische literatuur

1. Sanskrit Kâvya, werken van Kâlidâsa, Bâna, Dandin, etc.

2. Prâkr.ta Kâvya, werken van Ashvaghosha, etc.

3. Apabhramsha Kâvya, laat-Prâkr.ta werken, tegen het oud-Hindî aan.

D. De Tantra's

1. Samhitâ, de heilige boeken van de Vaishnava secte.

2. Agama, de heilige boeken van de Shaiva secte.

3. Tantra, de heilige boeken van de Shâkta secte.

E. Rituele teksten:

1. Prayoga, over allerlei gebruiken.

2. Paddhati, handleidingen bij rituelen.

3. Kârikâ, mnemonische verzen bij rituelen.

 

De Vedische Shruti

A. De Vedische Shruti (openbaring) in ruime zin bestaat hieruit:

1. Samhitâ of collecties van hymnen en formulae (Shruti in enge zin).

2. Brâhmana of exegetische teksten als commentaar op de Samhitâ's.

3. Aranyaka of teksten uit het woud, mystieker van aard.

4. Upanishad of esoterische teksten. (ook: Vedânta=einde van de Veda)

 

I. De Samhitâ=collectie:

Er zijn vier echte Shruti's of geopenbaarde teksten. Deze vierteksten worden

vaak ook aangeduid als de Veda's in enge zin.Deze collecties werden

duizenden jaren lang mondeling overgeleverd in een aantal belangrijke

Brahmaanse families, totdat Veda Vyâsa (= Veda arrangeur), genaamd Kr.shna

Dvaipâyana van de Vâsishtha familie de oorspronkelijke Veda bestaande uit

100.000 pâda of verzen arrangeerde in vier collecties

die hij doorgaf aan zijn belangrijkste leerlingen.

De vier collecties zijn de volgende:

a. R.k Samhitâ (ook wel R.g Veda). Inhoud: lofprijzingen .

b. Sâma Samhitâ (ook wel Sâma Veda). Inhoud: muziek.

c. Yajuh samhita (ook wel Yajur Veda). Inhoud: kosmos als ritueel.

d. Atharva Samhitâ (ook wel Atharva Veda). Inhoud: medische, etc.

De datum van compilatie:

De Vedische Shruti wordt traditioneel geplaatst voor de Mahâbhârata

oorlog van 3102 BCE (=Before Christian Era, voor Christus). Dit komt

overeen met de meest recente archeologische vondsten. De laatste fase van de

Vedische literatuur, nl. die van de Kalpa Sûtra's wordt gezien als

gelijklopend met de Sarasvatî-Sindhu Cultuur (Indusbeschaving).

De specialisten zijn er nog niet uit over exacte tijd van de Veda's.

Interpretatie van de teksten:

Ook hierover zijn de meningen zwaar verdeeld. Dit komt vooral doordat vele

woorden obscuur zijn. Al in de vroegste oudheid had men al moeite met de

betekenis van de Shruti in enge zin. Er is geruime tijd overheen gegaan

tussen de fase van de openbaring (Shruti= het gehoorde) en de mondelinge

overlevering (ingefluisterd aan trouwe leerlingen, ook Shruti) binnen de

families tot aan de compilatie van Veda Vyâsa.

De Vedische scholen:

Er zijn vier Shâkhâ's of scholen genoemd naar de vier Samhitâ's. De

Brahmaanse families volgen één of meerdere scholen.

A. De R.k Samhitâ

Deze Veda is genoemd naar de verzen die bekend staan als R.ch of R.châ, dat

wil zeggen lofverzen. Lofprijzingen op Agni,Indra, Varuna, etc. als aspecten

van het Goddelijke als abstract begrip of concreet in het gemanifesteerde

Universum.

Deze collectie van 1028 Sûkta's (=hymne) is op de volgende opgedeeld:

1. Tien Mandala's of Liedercycli. Elke hymne kan 1 tot 58 verzen bevatten.

2. Acht Ashtaka's, die van later datum zijn. Het is een kunstmatiger

manier van indelen om de verzen beter te kunnen onthouden. Deze

Ashtaka's zijn weer onderverdeeld in Adhyâya's of lessen, bestaande

uit Varga's of groepjes van 5 verzen.

De oudste kern van deze Veda bestaat uit de familieboeken: Mandala II tot en

met Mandala VII zijn resp. bewaard in de Brahmaanse families der

Gr.tsamada's (tak van de Bhârgava's), Vishvâmitra's, Vâmadeva's (tak van de

Angirasa's), Atri's, Bharadvâja's (tak van de Angirasa's) en Vasishtha's.

Mandala VIII behoort grotendeels aan de Kânva's, Mandala VIII behoort

grotendeels aan de Kâshyapa's en heeft als thema 'Soma'.

Zoals met alle Indiase werken, zijn de eerste en laatste hoofdstukken of

boeken als laatste toegevoegd.

De R.k Samhitâ kende voorheen meerdere versies. De huidige versie heet de

Shâkalya recensie van de Bhârgava familie. Het is gebaseerd op de oudere,

verloren geraakte Mândukeya recensie van de Vâsishtha familie.

Er zijn fragmenten bewaard van de Vâshkalya recensie van de (Bhâradvâja of

Vâsishtha familie) in verwijzingen in andere werken.

De priester van de Rig Veda heet Hotr. =lofprijzende.

C. De Yajur Samhitâ

Deze Samhitâ van de yajus=offermantra is overgeleverd in 5 recensies. Deze

Samhitâ bestaat uit twee hoofdgroepen, namelijk de oudere Kr.shna (=donkere,

teruggaand op Kr.shna Veda Vyâsa?) scholen en de jongere Shukla (Lichte,

afwijkende school van de Yâjnavalkya) school.

Kr.shna scholen (meeste horen bij de Bhârgava familie):

1. Chârâyanîya-Katha, ook wel Kâthaka genoemd.

2. Kapishthala-Katha, van de Vâsishtha familie.

3. Maitrâyanîya 4. Taittirîya Shukla school:

De Vâjasaneyî in 40 Adhyâya's of lessen. Deze Samhitâ is genoemd naar de

Yâjnavalkya familie en is overgeleverd in 2 recensies: Die van Kânva en die

van Madhyândina.

De Yajuh Samhitâ heeft vele mantra's geleend van de R.g Samhitâ, met

wijzigingen, speciaal aangepast aan de rituelen=yajna.

De priester van de Yajur Veda heet Adhvaryu, iemand die de adhvan=weg baant

vanaf de aarde naar de hemel voor de yajamâna, degene die het offer laat

uitvoeren.

B. Sâma Samhitâ

De Sâma Samhitâ, een verzameling van sâman=zangverzen, is in drie

recensies overgeleverd. De meest populaire is de Kauthuma recensie

van de Vâsishtha familie. De tweede versie is identiek aan de vorige

en heet de Rânâyanîya recensie.

De derde die van de andere twee verschilt, heet de Jaiminîya of

Talavakâra recensie van de Bhârgava familie.

De Jaiminîya recensie bestaat uit de volgende delen:

1. Samhitâ, bestaande uit Pûrvârchika, Aranyaka en Uttarârchika.

2. Gâna, of liederen: Grâma-geya, Aranyaka-geya, Uha, Uhya of Rahasya.

Deze Sâma recensie bestaat uit 1810 verzen, welke voor het grootste

deel geleend zijn van de R.k Samhitâ, maar met vele wijzigingen, met

name bestemd voor de muzikale recitatie.

De Sâma Samhitâ bevat een indicatie van de melodielijnen van de oude

Vedische muziek. Hoe authentiek deze nog zijn is met geen mogelijkheid te

achterhalen.

De priester van de Sama Veda heet Udgâtr. of zanger.

D. Atharva Samhitâ

Deze Samhitâ, een verzameling van verzen van de Atharvan=vuurpriester, is

overgeleverd in de Shaunaka recensie (van de Bhârgava familie) en de

Paippalâda recensie.

De Samhitâ bestaat uit 20 Kânda's of hoofdstukken. Dan is er een verdere

indeling in Prapâthaka (lezing), Anuvâka (recitatie) en Dashati (decade).

De Atharva Samhitâ heette voorheen Bhrigvângirasa, genoemd naar de

twee oude vuurpriesters en hun familie: Bhrgu en de Bhârgava familie

en Angiras en de Angirasa familie. Beide woorden betekenen licht of

vuur. Het laatste woord 'angiras' is verwant aan het Griekse 'angelos' =

engel.

De Atharva Samhitâ heeft ook verzen uit de R.k Samhitâ overgenomen.

De priester van deze Veda heet: Brâhmana= kenner van brahman: Brahman is een

versvorm, een mantra van de Atharva-priesters.

Brahman betekent ook het universum, dat wat via de brahman-verzen

gekend kan worden.

N.B. We zien dat het woord Brâhmana twee betekenissen heeft:

1. exegetische Vedische teksten als commentaren op de Samhitâ's.

2. priesters alleen horende bij de Atharva Veda, later de dominante

priesterfunctie.