Disclaimer

Disclaimer

De aansprakelijkheid van HinduWijzer.nl, van de personeelsleden van HinduWijzer.nl en van de personen voor wie HinduWijzer.nl verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.


Alle (redactionele) informatie, of Informatie op andere wijze gepubliceerd op de websites van HinduWijzer.nl is op zeer zorgvuldige wijze samengesteld. Doch kan HinduWijzer.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. HinduWijzer.nl en haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze Informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar (professionele) kennis en ervaring en de te gebruiken Informatie te controleren.


De inhoud van advertenties, advertorials en persberichten samengesteld door of namens adverteerders, wordt door HinduWijzer.nl niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. HinduWijzer.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.


HinduWijzer.nl doet er alles aan om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen laten zijn, en indien van toepassing; storingen, vertragingen en dergelijke zo snel mogelijk te verhelpen. Een storing met betrekking tot websites van HinduWijzer.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door HinduWijzer.nl aan (de) wederpartij. HinduWijzer.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor storingen van welke aard dan ook (waaronder maar niet uitsluitend hacks en andere aanvallen).