Gajananam Bhutaganadisevitam Mantra

Gajananam Bhutaganadisevitam Mantra

Gajananam bhutaganadisevitam

Gajananam bhutaganadisevitam,

kapitthajambuphalasara-bhakshanam;

Umasutam shokavinasha-karanam,

namami Vighneshvara-padapankajam.

Jay Ganesha

Jay Ganesha, jay Ganesha, jay Ganesha, pahi mam;

Shri Ganesha, Shri Ganesha,

Shri Ganesha, raksha mam.


Shuklambaradharam devam

Shuklambaradharam Devam,

shashivarnam caturbhujam;

prasannavadanam dhyayet,

 sarvavighnopashantaye.


Vighna harana Gananatha

Vighna harana Gananatha ji,

kripa karo, maharaja;

tumharo aba liyo asaro,

rakhiyo meri laja.