Ganesh Bhajan

Ganesh Bhajan

Deva ho deva ganapati deva…….mangalam ganesham 2x
Deva ho deva ganapati deva.........mangalam ganesham 2x
Vighavinashak janasukhadayak 2x mangalam ganesha

Deva ho deva ganapati deva…….mangalam ganesham 2x
Deva ho deva ganapati deva.........mangalam ganesham 2x
Vighavinashak janasukhadayak 2x mangalam ganesha
Deva ho deva ganapati deva…….mangalam ganesham 2x

Tu hi aadi tu hi hai ant, deva mahima teri annant 2x
Gajananan bhoet ganadhi sevitam umasutam shath vinashakarakam

Deva ho deva ganapati deva.........mangalam ganesham 2x
Vighavinashak janasukhadayak 2x mangalam ganesha

Tuhi shakti tuhi vidhaan deva tuhi ved puraan 2x
Gajananan bhoet ganadhi sevitam umasutam shath vinashakarakam