Islam 1

Islam 1

De Islam is een alomvattende levensleer, die de mens kan leiden tot zijn bestemming in dit leven en in het hiernamaals. "Islam" is een Arabisch woord, dat (overgave in vrede) betekend, namelijk overgave aan God. Iemand die de weg van de islam volgt, heet een moslim. De leer van de Islam omvat: èènheid van God, Goddelijke openbaring aan bepaalde menselijke boodschappers en geloof in het voortbestaan van de dood.

Allah
Er is èèn God, Schepper en Onderhouder van alledingens en alle wezens, tot Wie uiteindelijk alles zal terugkeren. Moslims noemen God bij de naam die Hijzelf aangeeft: Allah. Het besef van God's bestaan en Zijn èènheid, is van zo'n groot belang, dat alleen al door het geloof hierin de mens zich verzekert van God's genade en vergeving. Daarom herhaalt de moslim vele malen per dag de zin:
"Er Is Geen God Dan Allah, Mohammed Is Zijn Boodschapper"

Openbaring
God maakt zich kenbaar aan de mensen door middel van openbaringen. Weliswaar ontvouwt de hele schepping zich als openbaring en getuigenis van God, maar heel in het bijzonder treedt God met ons in kontakt via menselijke boodschappers. Door de geschiedenis heen zijn vele begiftigd geweestmet Goddelijke inspiratie,zoals Adam, Noah, Abraham, Mozes, Johannes, enz. Over enkelen van hen weten we dat ze duidelijke boodschappen in de vorm van boeken hebben overgeleverd, Mozes ontving de Torah, David de zabur (psalmen), Jezus het Evangelie en Mohammed, de laatste van alle boodschappers, de zegel der profeten, de Quran.

Iedere volk heeft zijn eigen Waarschuwer gehad. Al deze grote en zuivere persoonelijkheden gaven dezelfde levensleer door in een vorm die hun volgelingen konden begrijpen. Dat na hun dood veranderingen werden aangebracht en verschillen tussen godsdiensten ontstonden, gebeurde buiten hun schuld.

Maar toen de profeet Mohammed was gekomen kwam hij niet voor een bepaalde volk, of voor bepaalde volkeren hij kwam voor de hele wereld als genade, hij is niet alleen mijn profeet noch de uwen, hij is de profeet van de gehele mensheid.
Dat kunnen wij aan een simpele voorbeeld zien zoals de naam Allah blijft in welke taal dan ook Allah, de naam Mohammed blijft in welke taal dan ook Mohammed.

De Quran die Mohammed vreden zijn met hem heeft gekregen, is tot nu toe in orginele staat geen letter daar van is verandert of verschoven, terwijl in andere goddiensten wij niet kunnen zien dat er een boek is die 100% betrouwbaar kan zijn dan de heilige Quran.

Het komende leven
De islam kondigt een nieuwe leven aan nadat wij de dood zijn gepasseerd. Daarin zullen wij geconfronteerd worden met de gevolgen van alles wat wij gedaan hebben en verantwoording moeten afleggen voor de wensen en keuzen die we gedaan hebben. Ook al is ons menselijk falen groot. Gods vergevingsgezindheid is nog groter, als wij ons vrijwillig tot Hem keren en Hem Gehoorzamen. Het paradijs van God's nabijheid wacht hen die vergeven zijn. Datgene wat nodig is om die gelukzaligheid te bereiken staat aangegeven in de koran en is uitgelegd in de boeken van de Sunnah, de tradities van Mohammed vreden zij met hem.