Sanatan Dharm

Sanatan Dharm

De Sanatan Dharm is de oudste sub-stroming binnen het Hindoeïsme en heeft de grootste aanhang. De leer van het orthodoxe hindoeïsme berust zowel op de Veda's als op de Mythologie van de Grote Indische epen, waaronder Mahabarata en Ramayana.
Integenstelling tot Arya Samadj heeft de Sanatan Dharm geen stichter maar is het de Sanatam Dharma (de Eewige Wet) en is het tradioneler.
Belangrijk binnen de Sanatan Dharm zijn:

  • Beeldenverering
  • Geboorte en overlijden
  • Huwelijk
  • Ceremonie
  • Kastenstelsel

Deze punten worden in de volgende hoofdstukjes kort beschreven m.u.v. het kastenstelsel, die staat in de inleiding uitgebreid beschreven.

De Sanatan Dharm treft men in India bij de hoogste kasten aan, namelijk bij de Brahamanen en de Ksathrya's. Beeldenverering
Hindoestanen doen veel aan beeldenverering. Vaak hebben ze thuis in een klein kamertje een altaar gemaakt met vele afbeeldingen van verschillende goden. Elke hindoe heeft een persoonlijke god die hij/ zij vereerd.
In het Hindoeïsme worden 3 goden speciaal vereerd. Dit wordt ook wel de 3 eenheid genoemd, namelijk: Sat-Chit-Ananda (Zijn-Kennen-Gelukszaligheid). De 3 eenheid bestaat uit Brahma (het scheppende aspect), Vishnu (onderhoudende aspect) en Shiva (regenerende aspect).
Binnen de Sanatan Dharm staat vooral de verering van Vishnu en zijn incarnaties Rama, de 7e avatara van Vishnu,en Krishna, de 21e avarta van Vishnu, centraal. 
De drie eenheid zijn als volgt te omschrijven:

Brahma of Brahm: Is de schepper van de Hindoe 3-eenheid. Hij wordt in mindere mate 
Aanbeden dan Shiva of Vishnu.'
Vishnu : Is de behoeder van de 3-eenheid. Hij behoedt en houdt de wereld in stand, incarneert van tijd tot tijd om de mensheid te beschermen. Er zijn 24 incarnaties of autars van hem geweest.'
Shiva: Is de assimilator (gelijkmaker), de regenator van de hele kosmos.'1)

Toch is het Hindoeïsme geen polytheïsme maar gewoon een monotheïsme; Brahma manifesteert zich in verschillende aspecten afhankelijk van zijn voorstellingsniveau. Deze manifestaties zijn de autars.

"Met een autar wordt bedoeld de nederdaling van God in menselijke gedaante" 1).
Brahm is te omschrijven als een alwezen, de universele, de alomvertegenwoordige, het eeuwige dat noch aan tijd noch aan ruimte verbonden is. Brahm is dus meer dan alleen een god. Brahm is de bron vol waarheid, bewustzijn en zaligheid. De Atma (ziel) van Hem is in ieder mens aanwezig.
In India vind je veel mandirs (tempels) waar de goden vereerd worden met bloemen en voedsel en waar dagelijks gebeden wordt.

Geboorte en de dood
Zodra er een kind geboren is geeft de pandit het twee namen, een roepnaam en een astrologische naam.

Dit laatste wordt opgeschreven in een janam patri, waar ook de gegevens staan opgeschreven waaronder het kind geboren is. Deze naam komen alleen de ouders en het kind zelf te weten, voor derest van de familie blijft het een geheim.

Voordat het kind 1 jaar wordt, wordt het hoofdhaar afgeschoren. Dit gebeurt meestal door een van de mannelijke familieleden. Het wordt gevierd met de hele familie.

Door het afscheren van het haar wordt het kind en volwaardig lid van de Hindoestaanse gemeenschap. Dit kan worden vergeleken met het dopen van een kind. 

Tussen het 8e en 12e jaar vindt de jenew plaats. Hiermee wordt het kind zijn afgesloten en begint het jongelingschap. Dit gebeurt wederom door het afscheren van het hoofdhaar en alleen bij jongens.

En Hindoe gelooft in wedergeboorte, die berust op de Karmaleer. Als je dit leven goed geleefd hebt (goede karma) dan keer je in het volgende leven als mens weer terug in een hogere kaste. Door volgens de leefregels en plichten (dharma) te leven hoopt een hindoe een goede karma te krijgen en daarmee in het volgend leven beter te krijgen (samsara)

Het uiteindelijke levensdoel is de eenwording van Atman en Brahman, men verlaat de kringloop van reincarnatie.
'Het Hindoeisme vermag niet in te zien waarom een ieder -ondanks verschil in geaard-en culturele achtergrond- gedwongen zou moeten worden precies hetzelfde te geloven of te verrichten, en daarom laat het ieder vrij in de keuze van zijn geloof en gedrag, mits men maar men oprecht op wet is naar het einddoel.' 2)

De eenvoudigste en makkelijkste weg om het einddoel te bereiken is de bhakti die door iedereen bewandeld kan worden, ongeacht afkomst, rang, kaste, etc.

Je moet een blind vertrouwen en geloof (shraddha) hebben in Brahman en een liefdevolle toewijding (bhakti) aan Hem. Je moet jezelf totaal kunnen wegcijferen en een volledige zelfovergave (prapatti).

Als er iemand komt te overlijden zijn familie en de pandit aanwezig. Belangrijk is de oudste zoon van de overledene omdat hij, samen met de pandit de ceremonies moet verrichten.

De rouwperiode duurt een jaar. De eerste rouwplechtigheid vindt op de 13e dag na de dood plaats. De oudste zoon wordt kaalgeschoren, op en kleinplukje na, door de pandit. De ceremonie duurt in totaal 6 uur. Na een halfjaar komt er weer een soortgelijke ceremonie en na een jaar vindt de laatste plaats, de rouwperiode komt tot een einde.
Tijdens de rouwperiode worden feesten en verjaardagen afgezegd en niet gevierd.

In India worden de overledenen buiten op een soort brandstapel gecremeerd en het as wordt uitgestrooid boven de Ganges (een heilige rivier in India

Volgende week komen de overige onderdelen aan bod.

Debby Ganga