Sanatan Dharma

Sanatan Dharma

Hindoeïsme staat ook bekend als de Sanatan Dharm. De Sanatan dharm is de oudste religie op aarde. De betekenis van sanatan is eeuwig. Dharm wordt vaak vertaald als godsdienst, de betekenis van Dharm omvat echter veel meer. Dharm heeft een zeer brede betekenis en is moeilijk in een paar zinnen weer te geven. Het kan worden gezien als een reeks principes voor het harmonisch en weldadig leven. Dharm omvat natuurwetten en is tevens de grondslag voor het gedrag van het individu en het fundament van de structuur van de menselijke gemeenschap. Het gehele sociale, godsdienstige en spirituele leven van de Hindoe wordt door Dharm geleid.

Dharm is constant, maar varieert van situatie tot situatie. Dharm is de bewuste actie in overeenstemming met de werkelijkheid van het ogenblik. Het leren van bewust handelen leert om in overeenstemming met de principes van de kosmos te handelen. Dharm is dus de actie die in overeenstemming is met kosmische kennis.

"Dhrietieh ksjamaa damo-stéyam sjaucham-iendrieya niegrah, dhier-wiedyaa satyam-krodho dasjank dharm laksjanam." Er zijn volgens de Hindoegeschriften tien geboden voor de mens die direct uit Dharm voortvloeien. Deze zijn:

In moeilijke tijden kalmte bewaren.
Vergiffenis schenken.
Reinheid van geest en lichaam.
Met goede zaken bezighouden.
Juiste kennis nastreven (kennis van god)
Waarheid spreken.
Zelfbeheersing.
Niet stelen.
Onder controle houden van de zinnen
Onder controle houden van woede.

Al deze voorschriften zijn slechts een onderdeel van dharm.

"Ahiensaa parmo dharmah sarwa-praann-bhrietaam war, tasmaat praann-bhrietah sarwaan na hiensyaan-manoeshya kwachiet"
Dharm geeft gedragscodes voor alle situaties, waarbij niets beter is dan goed doen voor anderen (par-oepkaar). Er is niets erger dan iemand pijnigen. "Na hie praannaat prieya-taram loké kienchan wiedyaté, tasmaad dayaam narah koeryaat yathaatmanie tathaa paré"

Niets in dit leven is geliefder dan het leven. Daarom moet een mens de ander net zo mededogen zoals u dat voor u zelf wenst. Of simpeler gezegd, behandel de ander niet anders dan wat je voor je zelf wenst.

Dharm kan misschien beter uitgelegd worden wanneer dit in verband wordt gebracht met gedragingen in het kader van zedelijkheid en ethiek, maar dit zijn slechts attributen van Dharm en niet Dharm zelf.

Het Dharm is altijd voor elke individu aanwezig. Het is bijvoorbeeld het Dharm van een individu in de kou om warme kleding te dragen, van de hongerige man om zich te voeden, van de student om goed te studeren, van een kind om zonder zorgen vrij te spelen, van de bejaarden om zich geestelijk te verrijken en van een moeder om voor haar kind te zorgen. Zo is Dharm de eeuwige waarheid die al het bestaan in juiste verhoudingen leidt. Het is onmogelijk Dharm te ontvluchten.

"Dhaarnaat dharmah"

Dharm is iets dat altijd zou moeten worden gedragen. Het is een krachtige middel dat ons van catastrofes redt en tot evolutie leidt.

Sanatan dharm dankt zijn aanvang aan niets anders dan de eeuwige opperste ziel, Brahm.

In tegenstelling tot andere godsdiensten zoals Christendom, Islam en Boeddhisme die allen hun aanvang duidelijk aan de naam van hun grondleggers verbonden, zoals Christus, Mohammed en Boedh, dankt Sanatan Dharm zijn aanvang aan de opperste ziel zelf. Alle godsdiensten kunnen in twee delen worden geclassificeerd, namelijk voorhistorische godsdiensten en historische godsdiensten, maar Sanatan dharm kan in geen van deze twee categorieën worden ingedeeld. Het bestond zelfs vóór de geboorte van andere godsdiensten, het bestaat vandaag en zal hierna ook bestaan. De wet van natuur" zegt "alles wat aanvangt zal onvermijdelijk eindigen". Hier is de Sanatan dharm een uitzondering op. Sanatan heeft geen begin en daarom geen eind. Het strekt buiten de schepping en ondergang uit. Sanatan is dus datgene dat tijdloos en eeuwig is. Het is dat wat buiten de cyclus van opkomst en ondergang, ontstaan en vernietiging, begin en einde staat.

Over Sanatan dharm vinden we o.a. de volgende teksten in de geschriften:

"Sanatanasya dharma ietie sanatan dharmah"

"Sanatanam parmaatmaa swaroepam praapyatie ietie"

Sanatan dharm helpt ons een unie met de eeuwige ziel vormen.

Tenslotte kunnen we de volgende eigenschappen aan Sanatan dharm ontlenen:

De geest van de mensheid, het hart om de mensheid te voelen, de examinator en de onderzoeker van geestelijk trouw, onderzoekt de redenen voor verwezenlijking, toont de relatie tussen de verordeningen en de regelgever van de verwezenlijking, helpt je met zelfbeschouwing, is cultuur,is kennis, is fortuin en redding, verstrekt eeuwigheid.