Sarasvati Namastubhyam Mantra

Sarasvati Namastubhyam Mantra

Sarasvati namastubhyam

Sarasvati, nams tubhyam,

Varade, Kamarupini;

vidyarambham karishyami,

siddhir bhavatu me sada.

Ya devi sarvabhuteshu

Ya Devi sarvabhuteshu,

buddhirupena sansthita;

namas tasyai, namas tasyai,

namas tasyai, namo namah.

Shuklam Brahmavicara-saraparamam,

Adyam jagadvvyapinim,

vinapustaka-dharinim abhayadam,

jadyandhakarapaham;

haste sphatika-malikam ca dadhatim,

padmasane sansthitam,

vande tam Parameshvarim Bhagavatim,

buddhipradam Sharadam.


Varnanam arthasanghanam

Varnanam arthasanghanam,

rasanam chandasam api;

mangalanam ca karttarau,

vande Vani-Vinayakau.


Shuklam brahmavicara

Shuklam Brahmavicara-saraparamam,

Adyam jagadvvyapinim,

vinapustaka-dharinim abhayadam,

jadyandhakarapaham;

haste sphatika-malikam ca dadhatim,

padmasane sansthitam,

vande tam Parameshvarim Bhagavatim,

buddhipradam Sharadam.


Varnanam arthasanghanam

Varnanam arthasanghanam,

rasanam chandasam api;

mangalanam ca karttarau,

vande Vani-Vinayakau