Shiv Bhajan

Shiv Bhajan

Aum shiv aum shiv paratpara shiv aumkara shiv tav sharanam 2X
He shiv shankar bhavani shankar uma maheshwar tav sharanam 2X

He vrishabhadwaj, he dharamadvadj,naam sadashiv tav sharanam 2X
He jagadiesvar pinaak pani trinayan shankar tav sharanam 2X
He shashi shekhar shambhoo shivapriya shiv gangadhar tav sharanam 2X
Trishul paani som shivapriya ashutosh shiv tav sharanam 2X
He mrityunjay pashupati shankar bhudjan bhooshan tav sharanam 2X
He avinashi kaylash wasi parvati pati tav sharanam 2X
He shivshankar bhavani shankar parvati pati tav sharanam 2X
Aum shiv aum shiv paratpara shiv aumkara shiv tav sharanam 2X
He shiv shankar bhavani shankar uma maheshwar tav sharanam 2X

He vrishabhadwaj, he dharamadvadj,naam sadashiv tav sharanam 2X
He jagadiesvar pinaak pani trinayan shankar tav sharanam 2X
He shashi shekhar shambhoo shivapriya shiv gangadhar tav sharanam 2X
Trishul paani som shivapriya ashutosh shiv tav sharanam 2X
He mrityunjay pashupati shankar bhudjan bhooshan tav sharanam 2X
He avinashi kaylash wasi parvati pati tav sharanam 2X
He shivshankar bhavani shankar parvati pati tav sharanam 2X