Shri Amba Aarti

Shri Amba Aarti

Ohm, Jay Ambe Gauri, Maiya, jay ananda karani;
tuma ko nishi dina dhyavata, Hari Brahma Shivari. Ohm, jay ...
Maga sindhura virajata, tiko mrigamada ko;
ujjvala se dou naina, candra vadana niko. Ohm, jay ...
Kanaka samana kalevara, raktambara raje;
rakta pushpa vanamala, kanthana para saje. Ohm, jay ...
Kesari vahana rajata, khadga khappara dhari;
sura nara muni jana sevata, tinake dukha hari. Ohm, jay ...
Kanana kundala shobhita, nasagre moti;
kotika candra divakara, sama rajata jyoti. Ohm, jay ...
Shumbha Nishumbha vidare, Mahishasura ghati;
Dhumravilocana nashini, nishi dina mada mati. Ohm, jay ...
Canda Munda sanhare, Shonita bija hare;
Madhu Kaitabha dou mare, sura bhayahina kare. Ohm, jay ...
Brahmani Rudrani, tuma Kamala rani;
Agama Nigama bakhani, tuma Shiva patarani. Ohm, jay ...
Causatha Yogini gavata, nritya karata Bhairu;
bajata tala mridanga, aur bajata damaru. Ohm, jay ...
Bhuja cara ati shobhita, vara mudra dhari;
mana vanchita phala pavata, sevata nara nari. Ohm, jay ...
Kancana thala virajata, agara kapura bati;
Shri malaketu me rajata, koti ratana jyoti. Ohm, jay ...
Shri Ambe ji ki aarti, jo koi nara gave;
kahata Shivananda svami, sukha sampati pave. Ohm, jay ...
Ohm, Jay Ambe Gauri ... .