Shri Laksmi Aarti

Shri Laksmi Aarti

Ohm, Jay Lakshmi mata, jay Lakshmi mata;
tuma ko nmishi dina sevata, Hara Vishnu Dhata. Ohm, jay ...
Uma Ram Brahmani, tuma hi jaga-mata, maiya...;
Surya Candrama dhyavata, Narada rishi gata. Ohm, jay ...
Durga rupa niranjani, sukha sampatti data;
jo koi tuma ko dhyata, riddhi siddhi dhana pata. Ohm, jay ...
Tuma patala nivasini, tuma hi shubha data;
karma prabhava prakashini, bhava nidhi ki trata. Ohm, jay ...
Jisa ghara me tuma rahati, saba sadguna ata;
saba sambhava ho jata, mana nahi ghabarata. Ohm, jay ...
Tuma bina yajna na hote, vastra na ho rata;
khana pana ka vaibhava, saba tuma se ata. Ohm, jay ...
Subha guna mandira sundara, kshirodadhi jata;
ratna caturdasha tuma bina, koi nahi pata. Ohm, jay ...
Maha-Lakshmi ji ki aarti, jo koi nara gata;
ura ananda samata, papa utara jata. Ohm, jay ...
Ohm, Jay Lakshmi mata, jay jay Lakshmi mata;
tuma ko nishi dina sevata, Hara Vishnu Dhata. Ohm, jay ... .