Shri Radha Aarti

Shri Radha Aarti

Aarti Shri Vrishabhanu-suta ki,
manju murti mohana mamata ki. (refrein)
Trividha tapayuta sansriti nashini,
vimala viveka viraga vikashini.
Pavana Prabhu pada priti prakashini,
sundaratama chavi sundarata ki.
Muni mana mohana Mohana mohani,
madhura manohara murati sohani.
Avirala prema amiya rasa dohani,
priya ati sada sakhi Lalita ki.
Santana sevya santa muni jana ki,
akara amita divya guna gana ki.
Akarshini Krishna tana man ki,
ati amulya sampati samata ki.
Krishnatmika Krishna sahacarini,
cinmaya Vrinda vipina viharini.
Jagar janani jaga dukha nivarini,
adi anadi shakti vihuta ki.