Shri Ram Aarti

Shri Ram Aarti

Shri Ramacandra kripalu bhaju, mana, harana bhava bhaya darunam;
navakanja-locana kanja-mukha, kara-kanja pada-kanjarunam. (refrein)
Kandarpa aganita amita chavi, navalina nirada sundaram;
patapita manahu tarita ruci shuci, naumi Janaka-sutavaram.
Bhaju Dinabhandu Dinesha danava-daitya-vansha nikandanam;
Raghunanda anandakanda, Kaushalacanda Dasharatha-nandanam.
Sira mukuta kundala tilaka caru, udaru anga vibhushanam;
ajanu bhuja sharacapa dhara, sangrama-jita Khara-Dhushanam.
Iti vadati Tulasidasa Shakara, Shesha munimana ranjanam;
mama hridaya-kanja nivasa kuru, kamadi khaladala ganjanam.
Manu jahi raceu milihi so baru, sahaja sundara savaro;
karuna-nidhana sujana silu, sanehu janata ravaro.
Ehi bhati Gauri-asisa suni Siya, sahita hiya harashi ali;
Tulasi Bhavani hi puji puni-puni, mudita mana mandira cali.