Shri Saraswati Aarti

Shri Saraswati Aarti

Ohm, Jay Sarasvati mata, Devi, jay Sarasvati mata;
sadguna vaibhava shalini. tribhuvana vikhyata. Ohm, jay ...
Candra-vadani padmasini, dyuti mangala kari;
sohe shubha hansa savari, atula teja dhari. Ohm, jay ...
Baye kara me nina, daye kare mala;
shisha mukuta mani sohe, gale motiyana mala. Ohm, jay ...
Devi sharana jo aye, unaka uddhara kiya;
paithi Manthara dasi, Ravana sanhara kiya. Ohm, jay ...
Vidya jnana pradayini, jaga me prakasha bharo;
timira moha ajnana ka, jaga se nasha karo. Ohm, jay ...
Dhupa dipa phala meva, ma, svikara karo;
jnana-cakshu do, mata, jaga nistara karo. Ohm, jay ...
Shri Sarasvati ji ki aarti, jo koi jana gave;
hitakari sukhakari, jnana bhakti pave. Ohm, jay ...
Ohm, Jay Sarasvati mata ...