Shri Saraswati Ma Chalisa

Shri Saraswati Ma Chalisa

Doha
Jayati jayati jai Bharati, Sarasvati jag devi,
Jayati amit varadayini, sur nar muni jan sevi,
Jai satvadini shambhavi,vina vadini amb,
Padmpriye Parmeshvari, ik tumharahin avalamb.

Chapaii
Jai Jai Sarasvati-jagdamba,
karahu matujani aj vilamba.
Basi man kanth dehu sad bani,
nij sut-jani ek agyani.
Karahu kaj puran dai bhakti,
bharahu buddhi bal vidya shakti.
Lahaun vijai jag mahan yash paun.
tav nit matu charan shir naun.
Sapt suran rasnamrit bani,
yah tav charnamrit maharani.
Sharad chandra sam tav tan sohat,
shvet hansvahan man mohat.
Nayan kamal shobhit shashi bhala,
vina hast malati mala.
Shesh Mahesh suyash nit gavain,
chhavi lakhi kotihun kam lajavain.
Jai Holrachna sajan vali,
rasna bich virajan vali.
Jayati Kaushiki gaur-dulari,
jayati jayati chaturanan-pyari.
Shri Sarasvatyai namah japat jan
svapnahun rog na vyadhi rahat tan.
Yadi taji kumati kusangita koi,
vidyarthi padhahin yahin joi.
Saphal pariksha mahan hvai jav,
vidya buddhi badhai sukh pavai.
Kahun gahi kumati, na bane ganvara
khandai virya na ekahu bara.
Ashtprakar prasangan men se
jo na karai prasang bhulahun se.
Ho nirogya balak tauu soi,
takahun svapn dosh nahun hoi.
Brahmacharya kari bis barisa,
budhi bal mahin banai avanisa.
Nibhai ju niyam pachis pramana,
so hovai Hanuman samana.
Brahmacharya as balak sajain,
Sarasvati tehin jivha rajain.
Banain ashu kavi ati sukh pavain
sut bhi Mahavir upjavain.
Ved puran subhashit vani,
avasi labh kari dekhahin prani.
Jo nasi viraj balapan men,
bhari vichar-vyabhicharahin man men.
Sarasvatihin kahan dharahin na dhyana,
nit ashlilahi gavahin gana.
Vah balak atishai dukh pavain,
rog grasit havi janam gavavain.
Svapnadosj tehin mritak banavai,
virya-kosh tan tikan pavai.
Yadi puni man ko vash kari prani,
dhyavain Sarasvatihin hath thani.
Chalahin cheti atishai sukh pavahin,
jo na likhit upadesh blulavahin.
Karai supujan devihin deva,
aru guru matu pita ki seva.
Tahi na vyadhi satavisha kaya,
japar Sarasvati ki daya.
Yadi yah shiksha man pitu devain,
banai putra layak sukh devain.
Jo nar padhahin Sarasvati chalisa,
gunahin aru navahin shisha.
Vishvamahin bal vidya mahin,
tason jiti sake kou nahin.
Banai-mahip kavishvar soi,
vachan siddhi nidhi-nav graha hoi.
Lekhak shakti shastra padhi dekhyo
tab yah vidyarthin hit lekhyo.
Gahat niyam sukh lahat sharira,
karat Shiv-raksha bani bira.
'Sundardas' nava vat shisha,
man chalis diyo chalisa.
Dhani dhani saras, Sarasvati amba,
nij jan hetu na karat vilamba.
Vani, vani-vadini mata,
vidya varidhi buddhi vidhata.
Tumahin Ganesh sumiri jo dhyavat
aru Hanumantahi shish navavat
Kathin se kathin karya kari darat
satya satya as veda pukarat.
Doha
Nij sevak ko man tumhin, dinhyo pingal gyan,
chalis vidhi chalisahin likh, linhyau suyash mahan.
Sarasvati yah chalisa virachit Sundardas,
Nitya padhat vidya badhat, puran hot shubh as.
Guru pitu matu padhai sut, jo yahi shiksha dehin,
Balabudhi vidya sumati ki, man se bhiksha lehin